27 Januari 2014

GEGURITAN SISWA SMP NEGERI 1 GONDANGLEGI


Tujuwan Pasinaon : Siswa bisa nulis geguritan
syarat geguritanipun : asli/orisinil, boten tema katresnan jalwestri, ejaan lan tata tulis leres

Tatacara nulis/ngarang geguritan :
1. nemokake ide, gagasan
2. nemtokake tujuwan
3. muwuhi manfaat, pitutur ing geguritan
4. ngandhut kaendahan basa lan sastra; tembung kawi, purwakanthi, wirama, lsp.

kaLUPUTan sing sering ditindakna para siswa yaiku : nulis puisi banjur diterjemahake ing basa Jawa. akhire tujuwan pasinaon ora kagayuh, sebab ora nate bisa nulis geguritan.

kaendahan lan kaunggulane geguritan iku dumadi saka :
                                             wirama lan surasa
                                             (BUNYI + ARTI)

 Ayo geguritan-geguritan ing ngisor iki di-apresiasi, diunsur thinthingi unsur wirama lan surasane


S A K A U

Bebisikmu nrenyuhake ati
Bebisikmu anggorohi
Bebisikmu manuhara lan kebak panggodha
Gara-gara bebisikmu kang sepele anane
Mudha-mudhi generasi bangsa
Rusak morale

S a k a u
Yen kumat ora ngerti kahanane jagad
Mung siji tambane
Sji arane akeh maceme,
N a r k o b a

S a k a u
Ora duwe sikil, ora duwe tumpakan
Kowe bisa nyusul marang pati
Sabu-sabu, ganja, heroin
Omben-omben, pil koplo  lan oplosan
Ngiming-ngiming marang sapa bae
Ngrusak tatanan nang endi-endi panggonan
N a r k o b a
Kowe mung apus-apus kang nggawa apes

                                                    LHARA RIBUT/IXD/18
SMPN 1 GONDANGLEGI-KAB.MALANGR   E  N  A

Pancen mulya penggalihmu
Ora ana sing bisa nandhingi
Madhangi mandhalaning ati
Katresnan marang putra-putrimu
Dhuwur kaya ancala
...

Kadhangkala putra-putrimu
Gawe lelarane penggalihmu
Nanging kesabaranmu
Jembar kayane samodra
Karaharjan, kaluhuran, kawilujengan
Muga kagem Panjenengan, Ibu.EVI FATMAWATI/IXD
SMPN 1 GONDANGLEGI-MALANG
MESTHI  BISA

Rikala aku gagal
Takcoba nganti aku bisa
Rikala aku pasrah
Aku meksa mbaleni kabeh latihan

Yen aku bingung
Aku ora leren takon
Yen aku wis duwe semangat
Semangatku mesthi murub makantar

Takcoba takcoba
Kabeh iki takcoba
Kanggo sesuk gegayuhanku
Asile ora ngira
Aku saiki bisa

Amarga aku gelem nglakoni
Aku dadi bisa
Apa sing takpengini
Aku mesthi bisa

INTAN /IXD
SMPN 1 GONDANGLEGI-MALANGN A R K O B A
Sapa sing ora weruh narkoba
Kulon nganti wetan
Mudha nganti wredha
Kabeh weruh narkoba
              Obat sing ngrusak pikiran
              Obat sing ngrusak kelakuwan
              Obat sing ngrusak masa depan
    Obat sing ngrusak iman
Ping atusan nganakna penyuluhan
Manggon ing sekolahan
Manggon ing pakumpulan
Manggon ing saben panggonan
Guduk tambah nyuda
Malah tambah ndadra
Akeh sing nggunakna
Narkoba ngrusak remaja bangsa
Tambah akeh penyuluhan
Tambah akeh narkoba
Arep tetulung sing padha lara
Nanging padha ora paham
Ayo kancaku padha sadhar
Eling marang Gustimu
Eling wong tuwamu
Eling cita-citamu
Aja gelem cedhak narkoba
Singkirana, musnahna
Saka bumi Indonesia
              Ukiren prestasimu
              Ukiren dina ngarepmu
                                                             
FENI HANDAYANI/IXD
SMPN 1 GONDANGLEGI-MALANG


A L A S

Tambah suwe tambah entek
Tambah suwe tambah ilang
Bumi nangis nguwasne
Amarga polah tingkahe manungsa

       Alas dibutuhake sapa wae
       Gawe omah kewan-kewan
       Gawe pabrik oksigen ing alam iki

Kita sedaya kudu nyametaken alas
Supaya dampak industri globalisasi
Ora tambah gawe rugi
Supaya kewan-kewan ora padha mati
Lan anak putu isa ambegan longgar

RIZALDI ZUHAL DEWANGGA/IXD
SMPN 1 GONDANGLEGI-MALANG
                                             

15 Januari 2014

RPP BASA JAWA

sugeng pepanggihan

Bpk/Ibu Ingkang Kinurmatan, ngawekani kathahipun pamundhut ugi pitaken bab RPP kelas 789; ing andhap menika dipun aturaken RPP-kelas 7,8 lan 9.
Pangajabing sedya mugi-mugi RPP saking MGMP menika saged katampi kanthi sukarenaning penggalih. Namung tamtu kemawon kathah kekirangan lan kalepatan. Awit saking menika sumangga kasalarasaken kalyan kahanan lan kawontenan Panjenengan sowang-sowang. Ing tlatah Sumbermanjing kaliyan Pujon, mesthi kemawon boten saged dipun gebyah uyah -kaanggep sami. Mekaten ugi ing papan/sekolah sanesipun.
mugi-mugi saged suka tulung lan nggampilaken warga MGMP sutresna basa, sastra lan budaya Jawa sedayanipun. Nyuwun pangapunten awit saking sedaya kekiranganipun.

sumangga saged kaundhuh ing andhap menika;

R P P  KL. VII

R P P  KL. VIII

R P P  KL.  IX16 Desember 2013

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA PENINGKATAN KARIER GURU BAHASA DAERAH/JAWA MELALUI MGMP SMP TAHUN 2013 KABUPATEN MALANGA. Tempat dan Waktu
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Karir PTK Guru Bahasa Daerah/Jawa melalui MGMP Tahun 2013 ini meliputi program umum dan program khusus.
Program umum yang dimaksud adalah Kebijakan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan  Sosialisasi program peningkatan karir yang meliputi Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif.
        a.    Tempat Kegiatan
Seperti telah dikemukakan dalam proposan lang diajukan, MGMP Bahasa Jawa belum memiliki tempat/sanggar yang tetap. Pelaksanaan kegiatan yang biasanya memusat di sekretariat MGMP yakni di SMPN 1 Gondanglegi, juga tidak dapat dilaksanakan karena bersamaan dengan renovasi ruang belajar.
Oleh karena itu tempat pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
1)    Pada Kegiatan “Kidungan dan Karawitan” dilaksanakan di dua  tempat, di SMPN 1 Jabung dan  di SMP Negeri 1 Tumpang.
2)    Pada Kegiatan Workshop Penyusunan Buku Pelajaran yang diadakan dengan bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang, dilaksanakan di kampus Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa, Universitas Negeri Malang.
3)    Pada Pelaksanaan Kegiatan pengembangan instrumen penilaian dilaksanakan di SMPN 1 Karangploso.
4)    Adapun SMPN 1 Gondanglegi tetap dipersiapkan sebagai tempat cadangan apabila dikarenakan sesuatu hal, tempat yang telah disepakati tidak dapat ditempati.

     b.    Waktu Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan secara berkala setiap hari  Kamis dan Sabtu, mulai minggu ke IV bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember minggu ke II tahun 2013.
Rangkaian kegiatan workshop peningkatan karir PTK guru bahasa daerah melalui MGMP ini menggunakan pola 80 jam (@45 menit).


B. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan program peningkatan karir PTK Guru Bahasa Daerah/Jawa melalui MGMP Kabupaten Malang ini di antaranya adalah:
1. Pengembangan Diri
      a. Gamelan Laras Pelog dan Slendro milik SMP Negeri 1 Jabung
b. Teks Titilaras Gamelan
c. Teks Kidungan
d. File Kidungan MGMP MP3
e. File Kidungan MGMP – Karaoke MP3
f.  Sound system ruang
g. LCD
h. Laptop
i. ruang belajar SMP Negeri 1 Tumpang

2.   Publikasi Ilmiah
      a. Power Point
      b. LCD
c. Laptop
      d. Hand Out Materi
      e. Sound system
      f. Ruang Belajar Multi Media -  Kampus Universitas Negeri  Malang
     

3.   Karya Inovatif dan Kurikulum 2013
      a. KI-KD Bahasa Daerah Propinsi Jawa Timur
b. Power Point
      c. LCD
d. Laptop
e. format Kisi-kisi
f. format Silabus
g. LKS
h.  Buku Teks
i. Ruang Belajar SMPN 1  Karangploso

C.. Tujuan

Pelaksanaan Program Kegiatan Pemberian Bantuan Peningkatan Karier PTK melalui MGMP Bahasa Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 ini bertujuan untuk ;


1.    Tujuan Umum
a.    meningkatkan  kualifikasi  akademik melalui kegiatanMGMP yang terpadu,
b.    meningkatkan  kompetensi guru bahasa daerah melalui program peningkatan karier 
c.    meningkatkan profesionalisme guru bahasa daerah warga MGMP Bahasa Daerah SMP Kabupaten Malang
d.    mengembangkan karier guru sesuai dengan minat dan kebutuhan.
2.    Tujuan Khusus
Tujuan Khusus yang diinginkan adalah :
a.    meningkatkan kualitas dan intensitas kegiatan MGMP Bahasa Daerah Kabupaten Malang
b.    Meningkatkan pemahaman guru bahasa daerah tentang Kebijakan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
c.    Sosialisasi Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar, dan Silabus Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam Kurikulum 2013
d.    Penyusunan Draft Buku Pelajaran kelas VII sesuai dengan Kurikulum 2013
e.    Pengembangan Instrumen Penilaian, Kisi-kisi Ujian Semester Ganjil 2013/2014
f.     Pelatihan “Kidungan” dan Karawitan

D. Sasaran
Sasaran kegiatan peningkatan karir PTK melalui MGMP Bahasa Daerah/Jawa tahun 2013 ini adalah 35 guru bahasa Jawa kabupaten Malang. Pemilihan kesertaan ditentukan oleh rapat pengurus dengan melihat keaktifan, partisipasi dan pengalaman anggota. Ada beberapa anggota yang baru ikut bergabung, dan itu yang diutamakan agar terjadi percepatan belajar.
 

E. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari bimbingan teknis dan workshop peningkatan karir PTK – guru bahasa Jawa melalui MGMP tahun 2013 adalah :
a.    Adanya peningkatan karir guru bahasa Jawa melalui pemahaman kurikulum bahasa Jawa dalam kurikulum  2013
b.    Adanya peningkatan kompetensi publikasi ilmiah guru; dalam menulis modul pembelajaran
c.    Adanya peningkatan kompetensi karya inovatif; dalam mengembangkan instrumen penilaian
d.    Adanya peningkatan kompetensi pengembangan diri; dalam keterampilan “Kidungan” dan “Karawitan”F. Manfaat
Bimbingan Teknis/Workshop Peningkatan Karir Guru Bahasa Jawa melalui MGMP tahun 2013 ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut;

7 Desember 2013

KIDUNGAN ADIWIYATA-ING MAPEL BASA JAWA

Adiwiyata minangka program sesarengan Departemen Pendidikan dan Kebudayan kalyan Kementeri-an Lingkungan Hidup nyata saged nyamaptakaken generasi ingkang anggadhahi raos tresna dhateng lingkungan. Generasi ingkang tansah nglestari lan ngupiyakaken murih endah-asrinipun lingkungan.
Salah satunggal wujud pendidikan lingkungan hidup ing mata pelajaran inggih punika kanthi 'ngimplementasekaken' pendidikan lingkungan hidup -raos tresna dhateng lingkungan- ing pasinaon. Mesthi kemawon kanthi mranata samubarangipun, perangkat pembelajaran wiwit saking Silabus, RPP ingkang 'integratif' kaliyan pendidikan lingkungan hidup (PLH).
Mata Pelajaran Muatan Lokal Basa Jawi, minangka salah satunggal mata pelajaran ingkang ugi nggadhahi tanggel jawab ing babagan punika. Pramila para dwija kedah ngupaya murih pasinaon ing kelas saged nepangaken, ngrabuk raos tresnanipun para siswa dhateng lingkungan hidup.
Guru pancen kedahipun kreatif murih saged nglantaraken para siswa dhateng tujuan ing inggil. Kanthi uthak-uthik ingkang maton lan tanggel jawab, materi PLH dipunlebetaken ing pasinaon basa Jawi. Salah satunggal wujudipun inggih punika "Kidungan Adiwiyata"
Mekaten Cakepanipun:KIDUNGAN
A.      PAMBUKA
1.      nandur klapa ing tengah gurun, ana unta nganggo kacamata
          ayo kanca sing guyub rukun, adiwiyatane sukses asile nyata

 2.     endah asri nyaman lestari

3.      kurang banyu siramana,
awak rika kuru mikirne sapa ?
B.      NDHANDHANG
1.      sapa kang tumindak becik, kabecikan  iku tumrap sira dhewe
sapa kang tumindak ala, bakale cilaka uripe sengsara

2.      adiwiyata minangka program, pendidikane berbasis lingkungan
supaya generasine padha kelingan, kita kabeh makhluke gusti Pangeran

3.      mbuwang resek aja sembarangan, openana taman lan tanduran
adiwiyata  wis nyata temenan, ati dadi padhang kebak kaendahan

C. DHANGDHUT
1.      iki gendhing Jawa Timuran, Jula-juli gawe kebimbang,
mulok basa Jawa ing sekolahan, ayo dijaga aja nganti ilang

2.      ilang kegerus jaman, jaman edan poyang-payingan
isih sekolah dhemen pacaran, bareng lulusan padha tangisan

3.      tangisane kok gero-gero, nganti tiba ndloso-ndloso
mula dipetung ing ati jero, aja nganti getun plonga-plongo

4.      piwelingku ae mring bala kanca, mbangun turut dhawuhe wong tuwa
dimen bisa nyekel payung agung, urip kepenak saturun-turun
***
jinten klapa parutan, nyuwun ngapunten niki kidungan
jinten bumbune ladha,  nyuwun ngapunten lepat kawula


amargi kangge pasinaon lan nepangaken raos tresna budaya, pramila kaudi prasaja kemawon. ingkang wigatos para siswa sami remen dhateng budayanipun, sami tresna dhateng lingkunganipun.
Menggah kados pundi perangkat pembelajaranipun -silabus-RPPnipun- ugi cak-cakanipun lha sumangga...
Bapak/Ibu Guru saged sesambetan kalyan MGMP Basa Jawi-Kabupaten Malang, ingkang nyata-nyata sampun ngupaya murih mekar lestarinipun budaya Jawi. nuwun..