14 Agustus 2014

CRITA WAYANG KANGGO KLS IX  
A.   Nyemak Cariyos Wayang

Jemparing Glagahbang
Negari Cempalareja ugi kasebat negari Pancaladriya punika negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi tata tur raharja. Negari jero tancepe padhang jagade wiyar jajahane gedhe obore adoh kuncarane dhuwur kukuse.
Boten ing tanah jawi kewala senajan ing sabrang kathah negari ingkang sami tumungkul aris tan ginebag ing ajurit, namung kayungyun ing kautaman. Sami asok bulu bekti glondhong pangareng-areng minangka tandha panungkul. Praja Cempalareja ngalami jaman kencana mengku werdi sugih bandha donya mas picis raja brana lan boten wonten kawula ingkang kesrakat.
Sinten ta ingkang ngembat pusaraning adil praja Cempalareja tanulyan Prabu Drupada ya Bambang Sucitra. Rikala semanten  nembe ngawontenaken pasewakan agung. Ingkang mangayun lah punika ingkang rayi kaipe Raden Gandamana. Satriya sekti mandraguna jayeng palugon, tan tedhas papak palune pandhe sisane gurinda bebasan jinara mendat tinatah menter.
Minangka agul-aguling praja Cempalareja Ki Patih Sindupraja. Ugi sowan ngabyantara Tumenggung Tambak Kenanga. Kebak ambelabar ingkang samya mangayun, tinon pindha panjrahing puspita. Kaya arep ndhoyong-ndhoyongna pancak sujining pendhapa.
Nalika semanten dereng wonten dhawuh pagandikaning nata. Sidhem premanem tan ana sabawane walang ngalisik.  Tan antara dangu sang nata asung sasmita murih rayi kaipe Raden Gandamana kepareng  langkung mangarsa. Badhe mijilaken dhawuh pangandika.
Wosing pasewakan sampun dwicandra putra putrining nata linggar saking praja. Raden Gandamana kinen kulak warta adol pangrungu, ngupadi linggare sang putri. Kanthi dipun dherekaken para prajurit miwah tamtama Raden Gandamana ngestokaken dhawuhing Prabu Drupada.
Gantos kang winursita nun inggih ingkang wonten ing praja Tapeljagad, raja danawa Prabu Kala Mardiyu kaadhep Patih Jurang Grawah dalah Tumenggung Padhasgempal. Ing jawi pepak para prajuriting buta padha pating galero.
Nalika semana sang prabu  lenggah ing dhampar dhenta pinalipit kencana. Sang prabu kemul dodot dhasar raseksa saprabata siwi agengipun. Simbar jaja, surya sakembaran netrane, grana pindha canthike baita, waja mingis-mingis sagedhang mas agenge. Lamun ngendika kaya bledheg ngampar, lamun nggetak pindha gludhug pating galidrah pating galero pindha sima andon mangsan.
Sang prabu darbe lara kunjana. Wus ndungkap sacandra kasmaran marang sekaring praja Cempalareja, dewi Srikandhi. Wusananing rembag para prajurit raseksa wus samapta ing gati, sawega ing dhiri. Tanpa ngrantos benjing, nora ketang obor lintang colok rembulan samya bidhal nglurug dhateng Pancaladriya arsa nglamar dewi Srikandhi.
Sampun bidhal wadya Tapeljagad. Ing margi kepranggulaan barisan saking Cempalarejo. Wusana dados regejegan pasulayan. Prajurit Tapeljagad kawon lan nyimpang margi.
Ing wana gung liwang-liwung, Raden Harjuna ingkang ngupadi linggaring ingkang garwa dewi Srikandhi, miwah panakawan catur ingkang nembe sowan saking Begawan Abiyasa, pinanggih prajurit denawa ingkang kapisah saking kanca rowangipun. Dados pasulayan rame, para danawa tumekaning lampus.
Taksih tunggaling cariyos ingkang wonten ing pucuking arga Kembang. Dewi Srikandhi nedheng lelaku cegah dhahar tapa brata. Sedhakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga maneges ing ngarsaning Hyang. Ing pangajab ngadhang wahyu sinebat Jemparing Glagahbang peparinge jawata.
  Sampun ndungkap catur dasa ari. Ngantos kagubel ing rayutan, prandene boten jugar tapane sang hayu, lamun dereng pikantuk wahyuning Jawata. Boten antara dangu rawuhipun Bathara Indra paring wahyu wujud jemparing Glagahbang. Ing besuk mangka sanjata piandel samangsa Srikandhi mangsah yuda ing bharatayuda.
Sakonduripun Bathara Indra nulya kedadak praptaning Prabu Kala Mardiyu. Srikandhi arsa den boyong dhateng Tapeljagad. Srikandhi boten kersa nglanggati wusana dados prang tandhing. Srikandhi kawon, kapracondhang lan kepanggih kaliyan garwanipun Raden Harjuna. Permadi suka pambiyantu nanging wusana kalindhih ing yuda. Kekalihipun lajeng wangsul dhateng Ngamarta. Prabu Kala Mardiyu ngoyak kekalihipun.
Rikala semanten pepak ander para priyagung awit rawuhipun tamu saking Dwarawati Prabu Kresna. Wusnya bage binage, Raden Harjuna matur menawi ingkang garwa linggar saking praja awit ngadhang wahyuning dewa. Pusaka jemparing Glagahbang mangka piandel wus tinampi ing Srikandhi.
Kasaru pangoyaking Kala Mardiyu sawadya. Wusana ingadhepan dening Werkudara. Prang tandhing rame, Prabu Kala Mardiyu kawon. Pejah dening kuku pancanaka. Wadya balanipun ingamuk ing Arjuna, sumamburat mawut bali wangsul ing praja Tapel Jagad.
Tancep Kayon.
(Panjebar Semangat, no.23/ 2000: 34-35)   
B.    Mangsuli Pitaken ing Basa Krama
Pitaken-pitaken ing andhap punika kawangsulana kanthi jangkep !
1. Kadospundi gambaranipun negari Pancaladriya ing inggil?
2. Sinten ingkang ngembat pusaraning adil ing Cempalareja? Lan sinten kemawon warangka prajanipun?
3. Nalika sang nata, Pabu Drupada dereng paring dhawuh, kados pundi kahananipun ing pasewakan?
  1. Punapa wosing pasewakan ing Cempalareja nalika semanten?
  2. Sang raja danawa Prabu Kala Mardiyu punika kadospundi gambaran utawi candranipun
  3. Kadospundi kawontenan dewi Srikandhi ing Arga Kembang?
  4. Sinten dewa ingkang mrepegi dewi Srikandhi? Wonten wigatos punapa?
  5. Kenging menapa Raden Harjuna madosi dewi Srikandhi?
  1. Sinten ingkang seged merjaya Prabu Kala Mardiyu?  Menapa naminipun pusaka ingkang kangge merjaya Prabu Kala Mardiyu?
  2. Kadospundi pamanggih Sampeyan ngenani basa ingkang dipun ginakaken ing cariyos ing inggil ?
  3. Piweling napa ingkang saged kapendhet saking paraga ing andhap punika :
a.       Srikandhi
b.       Kala Mardiyu


C.   Paribasan Kangge Piweling
Paribasan  inggih punika unen-unen kang wis gumathok racikane lan mawa teges tartamtu. Racikane tembung ora owah, surasa utawa tegese uga gumathok, lumrahe ateges entar. Paribasan iku tegese lumereg, gumantung surasa lan karep kang kinandhut ing unen-unen. Paribasan iku ngemu teges tetandhingan, pepindhan, utawa pepiridan lan pasemon. Sing disemoni ulah kridhaning manungsa, kahanane utawa sesambungane manungsa lan alam uripe.
Garapan : Paribasan ing andhap punika kapadosana artinipun !
1.      Karubuhan gunung = nampi kesusahan ingkang ageng sanget.
2.      Kajugrugan gunung menyan
3.      Nggepuk kemiri kopong
4.      Anak polah bapa kepradah
5.      Geni Guntur nila bena
6.      Njagakake endhoge si blorok
7.      Pupur sawise benjut
8.      Ulat madhep ati karep
9.      Cebol nggayuh lintang
10.  Asu gedhe menang kerahe


D.   Pepeling saka Paribasan
Garapan : Saka paribasan ing dhuwur, pilihen 2 paribasan bae. Sabanjure gawenen pada/paragraf (5-10 ukara) kang isi pepeling, pitutur kaya tegese paribasan-paribasan mau.
Tuladha :

Si Suta lan Si Naya kae wiwit cilik dilatih ketrampilan ukir dening Bapake, Pak Sanjaya sing pancen pengrajin ukir kayu. Saiki bareng wis gedhe, bocah loro mau bias nerusake usahane Bapake. Si Suta malah dadi pengrajin perak. Si Naya pancet nekuni usaha ukir kayu. Langganane tekan ngendi-endi. Yen ngono apa-apa sing becik saka wong tuwa pancen kudu diterusake. bener unine paribasan kae, kacang mangsa ninggala lanjaran.

6 Agustus 2014

RPP MODEL KELAS VII

Mata Pelajaran Bahasa Daerah menika dados kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi saha Kabupaten/Kota. Ing workshop Kurikulum 2013 saking pusat, VEDC, LPMP-P4TK umpaminipun, boten dipun paringi wekdal lan panggenan. Sedaya kalawau pancen mekaten kawicaksananipun (sinaosa sejatosipun saged kemawon dipun seselaken; nanging menapa ecanipun dados seselan?)
Kaliyan ngrantos wekdal lan rancangan ingkang lumampah, Workshop Kurikulum Bahasa Jawa ingkang dipun adani MGMP sesarengan Dinas Pendidikan, ing andhap menika saged kaundhuh RPP Model kelas VII lan Kelas VIII. Mesthi kemawon kedah dipun salarasaken.
1. RPP TEKS TANGGAPAN DESKRIPTIF KELAS VII
2. RPP PROFIL TOKOH KELAS VII
3. RPP CERKAK KELAS VIII
4. RPP WAWANCARA KELAS VIII
5. RPP TEMBANG MACAPAT KELAS VII /MATRIKULASI KELAS VIII

PEMUT:
Sedaya kalawau taksih mujudaken "tuladha sawetawis" utawi "model" pramila kedah dipun laras saha leresaken saestu.

WULANGAN I -KELAS VIII

1. TEMBANG MACAPAT

3.5 Memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan pesan moral tembang macapat dan lagu kreasi secara lisan dan tulis

4.5    Melagukan dan mengungkapkan pesan tembang macapat  dan lagu kreasi


Kegiyatan :
1. Nyemak Tembang Macapat
2. Nggoleki guru gatra, guru wilangan lan guru lagu tembang macapat
3. Nemtokake tembang macapat adhedhasar tata paugerane
4. Nggoleki kawruh basa sajroning tembang macapat
5. Nemokake pitutur luhur ing tembang macapat
6. Nembang macapat manut titilarase
7. ngandharake pitutur luhur tembang macapat


A.   Wewangunan
a. Apa sing diarani tembang macapat?
b. Ing ngisor iki endi sing diarani tembang macapat? Apa sebabe?
     (1) gundhul-gundhul pacul, gemblelengan
     nyunggi-nyunggi wakul, gemblelengan
     wakul ngglempang segane dadi salatar
     wakul ngglempang segane dadi salatar.

     (2) bapak pucung dudu watu dudu gunung,
     Sabamu ing sendhang,
     Pencokanmu lambung kering,
     Prapteng wisma si pucung mutah guwaya.
c.   Coba golekana apa artine : guru gatra, guru wilangan,lan guru lagu iku!
d.  Tembang apa bae sing kalebu tembang macapat iku?
e.  Tembung-tembung penting ing bab iku golekana arti lan tuladhane : wangsalan, tembung kawi, bali swara, titi laras, pitutur luhur!

B.    Tembang Macapat
1.  Tuladha Tembang Macapat
Semaken tuladha tembang macapat ing ngisor iki, sabanjure ayo bebarengan ditembangake!
Sekar Pangkur Laras Pelog Pathet 6
3                5           5                5                              5                3           3           3
Se-    kar  Pang-kur          kang wi-nar-na

3                5           5                6                              1                1           1           1                     1           23        21
Le-    la-buh-    an            kang tum-rap wong nga-u-  rip

           .                 .      .    .    .  .    .                       
5                6           1                                                 1                1           1           12                  2
a-      la-  lan                     be-    cik  pu- ni-       ku

1                6           5                                                 5                5           54        5
Pra-  yo- ga                      ka-    wruh-a-na

3                5           56             5                              3                2           3           1    1              2           3           3
a-      dat  wa-   ton           pu-   ni-  ku   di-pun ka-du-  lu

6                1           1                1                              1                1           1           1
.
Mi-wah   ing-kang           ta-     ta-  kra-ma

1                2           3                1                              2                3           3           21
Den   ka-es-      thi            si- yang   ra-  tri


Kinanthi Slendro pathet 9
                                                    .    .    .
5                6           6                6                              6                1           2           2
Pa-    dha gu-   lang-        en-    ing kal- bu

.      .    .      .                   .
2                2           1                1                              6                61        5           6
Ing sas-   mi-    ta             am-   rih lan- tip

                 .      .          .      .    .    .
5                6           1                1                              1                1           1           61
A-     ja    pi-     jer            ma-ngan nen-dra

5                5           5                5                              5                2           32        1
Ka-    pra-wi-   ran           den    ka- es-  thi

1                2           3                5                              5                5           5           5
Pe-    su-  nen sa-              ri-     ra-  ni-  ra

3                2           2                2                              2                32        3           5
Ce-    gah-en     dha-         har    lan go-  ling


LATIHAN SOAL MATRIKULASI
TEMBANG MACAPAT


A.    JODHOKNA KARO WANGSULAN ING SISIH TENGENE !
1.      Tembung macapat,  iku kerata basane ...
2.      Sekar Kinanthi iku guru gatrane ...
3.      Gatra (1) sekar pangkur; Sekar pangkur kang ... .
4.      Miwah ingkang tatakrama. Guru wilangan lan lagune... .
5.      Urut-urutane tembang macapat sing paling dhisik... .
6.      Ing sasmita amrih lantip. Lantip dasanamane ... .
7.      //poma kaki padha dipun eling/ ing sasmita ingong/ sira uga satriya arane/ kudu anteng jatmika ing budi/ ruruh sarta wasis/ samubarangipun//  arane tembang ... .
8.      Tembang ing dhuwur ngelingake supaya kita kudu anteng, bagus atine, alus/lembah manah lan ... .
9.      Asmaraku nimas yekti,.. saka sasmitane kalebu tembang...
10.  //Ngelmu iku kalakone kanthi laku/lekase lawan kas/tegese kas nyantosani/setya budha pangekese dur angkara//
a.       Maskumambang
b.       Maca; papat-papat
c.       Landhep, pinter
d.       asmaradana
e.       6 gatra
f.        pocung
g.       mijil
h.      8a
i.         trampil/pinter
j.         winarna

B.    WANGSULANA KANG BECIK !
11.  Tembang macapat iku cacahe ana ... .
12.  Gegambarane bayi kang lair ing alam donya iku tembang ... .
13.  Reriptane Sunan Gunung Jati, nggambarake lelakone manungsa nalika isih enom, kudu sregep golek elmu kanggo keslametan uripe, yaiku tembang ... .
14.  Lira sarkara bungahing panggalih.. manut sasmitane kalebu tembang ... .
15.  Tembang Megatruh iku asale saka tembung loro yaiku ... + ...
16.  Arepa kaya apa sugihe, kaya apa susahe, kaya apa ayu lan baguse; kabeh manungsa iku bakal bali ing ngarsane Gusti. Yen wis mengkono kahanane dadi padha; sing susah apa sing bungah, sing sugih apa sing mlarat, sing ayu apa sing ala, kabeh ora ana bedane sebab kahanane sarwa padha, dibungkus ing mori putih. Iki pralambange tembang ... .
17.  //jinejer neng wedhatama/ mrih tan kemba kembenganing pambudi/ mangka nadyan tuwa pikun/ yen tan mikani rasa/ yekti sepi asepa lir sepah samun/ samangsane pakumpulan/ gonyak-ganyuk nglelingsemi//
       Guru Gatra                           : ................
       Guru Wilangan                    : ................
       Guru Lagu/Swara                 : ................
       Arane tembang                    : ................