1 Juli 2014

PERANGKAT PEMBELAJARAN BAHASA JAWA TERBARU

ini yang ditunggu-tunggu Perangkat Pembelajaran mata Pelajaran Bahasa Jawa Kurikulum 2013 untuk kita semua.
Tahun 2014/2015 memang harus berbagi. Seperti halnya mata pelajaran Bahasa Daerah/Jawa yang tidak hanya berbagi perasaan tetapi lebih dari itu, karena sempat dihilangkan di struktur Kurikulum Pusat. Puji syukur Gusti Kang Murrbeng Dumadi, Kang Tan Kena Kinaya Ngapa, kembali memberi kepercayaan agar bahasa daerah sebagai aset budaya nasional tidak dihilangkan dalam kurikulum nasional.
Tahun 2014/2015 benar-benar harus berbagi. Untuk itu bagi Panjenengan bisa ngundhuh PERGUB PROPJATIM No 19 Tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa daerah bagi semua jenjang pendidikan. Tidak hanya Standar Isi Bahasa Daerah/Jawa saja tetapi juga ada Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikan pada masing-masing jenjang sekolah.
Di tiap awal bagian dari masing-masing jenjang, bisa  dilihat Struktur Kurikulum yang diberlakukan di Propinsi Jawa Timur.

Implementasi Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Daerah memang memiliki banyak kekurangan. Hal utama adalah sosialisasi kurikulum Bahasa Jawa yang belum melingkupi semua guru Bahasa Daerah. Tetapi hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengikuti arus pergerakan gerbong Kurikulum 2013. Guru Profesional harus bisa memecahkan masalah pengajaran terutama pada mata pelajaran yang harus diampunya.

Untuk kemudahan dan kelancaran penting kiranya Panjenengan juga ngundhuh Silabus kelas 7 SMP.
Sebagai kelas terbawah di jenjang SMP, kelas 7 menempati posisi yang penting, sebab sebagai penghantar di kelas 8 dan 9 sekaligus penghubung antara pelajaran SD (sebelumnya) dengan SMP.

Setelah itu tentu saja kami persilahkan mengundhuh Silabus Kelas 8 sebagai dasar dalam pengembangan RPP yang akan Panjenengan susun. Seperti dijelaskan dalam beberapa kali Sosialisasi Kurikulum Bahasa Daerah di Surabaya, Batu, maupun di Jombang maka Silabus yang disusun oleh Tim Perumus Kurikulum Bahasa Daerah Propinsi Jawa Timur adalah Bentuk Minimal. Artinya daerah ataupun satuan pendidikan, MGMP, Guru bisa menambahkan, mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah.

Perubahan Kurikulum tentu saja berdampak pada tujuan, materi, cara/metode, bahan dan media, evaluasi dan hal essensial lainnya. Oleh karena itu dalam penyusunan RPP harus menyesuaikan perubahan yang dikehandaki tersebut. Sebagai bantuan bisa diundhuh salah satu Panduan Penyusunan RPP berikut.

NONTON MAHABHARATA

Tayangan Mahabharata ing salah siji stasiun TV nasional pancen bisa narik kawigatene pamirsa. Ora amarga kok ndilalah stasiun TV mau duwe hak resmi nyiarake pista bal-balan internasional, world cup 2014 ing Brasil. Ora mung kuwi sebabe.
Nalika wiwitan ditayangake, bocah-bocah isih padha mlebu sekolah. Ing kelas, ing kantor ana wae pitakon ditujokake marang Guru Seni, Guru Muatan Lokal Basa Jawa. Sapa ta Sengkuni iku. Drestajumena iku apa pancen anak pujan? Bhisma iku sapa ta? lan akeh maneh pitakon liyane sing mbuktekake yen masyarakat Jawa -khususe- isih ora kelangan Jawane. Isih nduweni rasa Jawa lan kawigaten kang gedhe marang kabudayane.
Bocah-bocah sekolah uga mengkono. Pranyata tayangan Mahabharata iki bisa narik kawigatene. Nalika ndeleng Arjuna, mbenerake kabar sing ditampa yen Arjuna iku pancen satriya bagus tur seneng tetulung. Nalika ndeleng Bima lan Nakula padha guyon, bocah-bocah mau uga melu ngguyu kemekelen. ah, endah banget.
Saben ngarepake jam tayang, akeh sing sakulawarga banjur bisa ngumpul. Padha kompromi lan sarujuk nonton acara kang padha. Kamangka biyasane sok nduwe jadwal dhewe-dhewe. Yen jadwale bentrok karo anggota keluwarga liyane njur dadi padu rame!
Yen ngono tontonan Mahabharata iku bisa nyukupi kebutuhan batin wong Jawa. apa iya mangkono? Saperangan mbokmenawa iya. Sawise bosen lan jeleh karo sinetro "ireng-putih" sing mung muruki carane mitenah, carane gawe kapitunan, carane ngundhat-undhat malah nganti tekan carane nyingkirake mungsuh kanthi cara apa bae; ora perduli endi sing bener lan endi sing luput, pamirsa kaya oleh tontonan anyar. Pilihan anyar mau jebul Mahabharata, sing ngemu piwulang lan tali batin kang kuat banget karo getihe wong Jawa.

Ipin Upin lan Mahabharata
Pilih ngendi antarane Ipin-Upin lan Mahabharata? Akeh sing pilih loro-lorone. Kabeh nyukupi kebutuhane tontonan. Lucu, prasaja lan ora neka-neka, nduweni kealusan watak/karakter kang disuguhake kanthi cara kang alus lan alon-alon banget, isine piwulang becik lan pitutur luhur, basane luwih santun tinimbang sinetron sing asli Indonesia liyane, ngandhut nilai-nilai moral lan kearifan lokal kang tinemu ing Indonesia.
Ipin Upin jelas prodhukdine negara Malaysia. Mahabharata diprodhuksi ing negarane Eyang Walmiki kana. Lha ndilalah maneh, unsur crita, setting, lan swasana kang disuguhake iku bisa 'nyambung' karo alam pamikiran Jawa.
Yen wis ngene becike kita ngoreksi kawicaksanan pemerintah bab kesenian-kabudayan. Uga perlu dielingake maneh para putra wayah marang agunge filosofi ketimuran,nilai-nilai moral kang ana ing kabudayan nasional. Ora-ora yen kalah karo duweke bangsa manca. Sing luwih penting mesthine kanggo para seniman, produsen film, sinetron, lan sapa bae kang ana sambung rapete karo jagading tontonan lumantar layar kaya. Kudu pinter milih lan milah. aja mung waton payu.

Jagad Multimedia
Sauntara iku saiki akeh wong pinter ing Indonesia. Akeh nom-noman kang lulus sekolah  lan pawiyatan agung kang kiprah ing jagading multimedia. Nanging endi asile kanggo bangsa Indonesia? Mligine ing bab kaya sing diaturake ing dhuwur. Aja-aja sing diwulangake mung teori-teori lan tehnik multimedia, nanging essensi bahan lan piwulang bab kabudayane ora ana?? 
Apik banget samangsa para-para sing wasis lan baut bab multimedia mengkono iku ngecakake elmune kanthi lelandhesan luhuring kabudayane bangsa. Bukti nyata, isih durung akeh bahan piwulang berbasis multimedia tumrap kesenian, basa Jawa/daerah. 
Durung akeh tinemu crita rakyat, keunggulan lokal, basa, aksara kang wis digawe kanthi apik lan maton kanggo piwulangan.
Pancen wis sawetara ana komputerisasi aksara Jawa, film kartun si Kancil lsp, pembelajaran interaktif basa Jawa, lan sapanunggalane. Nanging iku kabeh dadi cilik artine samangsa katandhingake karo sugih mbrewune kabudayan Jawa lan akehe penduduk utawa wong Jawa iku dhewe.
Nanging kudu ati-ati. Nggarap tema-tema duweke wong akeh, kaya ta crita rakyat, srita wayang lan sapanunggalane iku ora kena sembarangan lan sakarepe dhewe. Wis akeh contone amarga nguber episode crita baku dadi ngambra-ambra lan dadi dipeksakake. Penulis nate ditakoni karo si mbarep sing cilikane nate maca bab Damarwulan. Lho, Damarwulan iku apa sajaman karo si Kebo Mercuwet? Sebab pitakon mengkono mau ora liya amarga katon sapejagong antarane Kebo Marcuwet, Damarwulan lan Menakjingga. Akhire bocah utawa sing nonton dadi bingung, endi sing bener lan endi sing luput. Luwih cotho maneh si bocah dadi ora percaya kabeh, ya karo tontonan TV ya karo crita rakyat. Yen wis mengkono kepriye nilai-nilai moral bakal bisa diwarisake marang generasi mudha kita?

27 Juni 2014

BASA JAWA KELAS 7 K-13

Kanthi anane kurikulum basa Jawa 2013, perlu diselarasake isining piwulang, carane mulang, bahan lan media kang digunakake, lan ubarampe liyane.
Sawise dithinthingi lan dipetani wusana dirumusake indikator pasinaon sing kira-kira bisa kanggo pancikan pangecake kurikulum basa Jawa 2013. Mesthi bae ing sabanjure kudu disalarasake karo kebutuhan sekolah. tumrap sekolah sing luwih maju kudune ningkatake indikator lan kegiyatan pasinaone. kanthi mengkono siswa bisa kecukupan kebutuhan sinaune.

Muga-muga bae rumusan indikator iki bisa suka pambiyantu bapak/ibu guru sing ngersakake ngronce RPP kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2013/2015INDIKATOR1 - TEMA PARIWISATA
1.       Bisa njelasaken struktur wacan deskriptif
2.       Bisa mbedakake tembung lingga lan tembung andhahan
3.       Bisa nemokake isi lan piweling ing wacan deskriptif
4.       Bisa mbenerake paramasastraning wacan deskriptif
5.       Bisa ngandharake asil karya awujud wacan deskriptif

INDIKATOR - TEMA PAHLAWAN
1. Bisa njelasake struktur wacan tokoh pahlawan
2. Bisa mbedakake tembung dasanama, kosokbalen, tembung entar
3. Bisa nemokake isi lan piweling ing wacan tokoh pahlawan
4. Bisa mbedakake basa ngoko lugu karo basa ngoko alus
5. Bisa nulisake wacan tokoh pahlawan kanthi basa ngoko alus
6. Bisa nyritakake tokoh pahlawan kanthi basa ngoko alus

INDIKATOR - TEMA KESENIAN
1. Bisa njelasake struktur wacan susastra crita wayang
2. Bisa njelasake paramasastra lan kawruh basa ing wacan susastra crita wayang
3. Bisa nemtokake pitutur luhur ing wacan susastra crita wayang
4. Bisa mangsuli pitakon gegandhengan karo wacan susastra crita wayang
5. Bisa nggandhengake pitutur luhur ing crita wayang karo kahanan jaman saiki lumantar teks/karangan

INDIKATOR - TEMA ADIWIYATA
1.  Bisa nemokake struktur teks lagu kreasi/tembang dolanan
2.  Bisa mbedakake panganggone ater-ater anuswara lan ater-ater tripurusa
3.  Bisa njelasake pitutur luhur ing lagu kreasi/tembang dolanan
4.  Bisa nyalini cakepan lagu kreasi/tembang dolanan kanthi tema adiwiyata
5.  Bisa nembang dolanan asil kreasine

.........................ANA BACUTE....................

2 Mei 2014

crita misteri

 SEGA SAPELANG

Supriyoko
          
Kanciludin isih kelingan nalika wingi sore mulih saka mesjid bareng karo Dhe Banyak  sing lagi ping lima munggah kaji. Jarene urip mung pisan ora bisa dibaleni maneh, manungsa mung saderma titah. Urip sugih lan mlarat kuwi jare pacobane Gusti Allah, mula sing sabar. Dheweke meneng wae ora semaur, mung batine sing nyuwara. Sing kandha iku gundhulmu apa gundhulmu. Awit dheweke lan tangga-tanggane kerep weruh, ana gundhul mlebu metu saka omahe. Mula wong iku banjur karan kaji gundhul.
Tangga-tanggane uga akeh kang cluluk kerep kelangan dhuwik. Yendheweke lagi ping pisan, eketan ewon loro sing diseleh neng ngisor klambilemari kari siji, kamangka iku dhuwit utang-utangan kanggo nukokake klambi anake. Wong kok ora mekakat temen kongkonan ingon-ingone njupuk dhuwik neng wong sing ora gableg. Geneya kok ora njupuki dhuwike wong-wong sing tukang korupsi kae.
“Piye mbok dhuwike ilang,” ngono kandhane marang sing wedok.
“Lha piye eneh pancen ilang, wis ben pake anake wae dikandhani wae ra sah tuku kaos bal-balan.”
Dheweke lan sing wedok padha meneng, keli ing angen-angene dhewe. Urip tinitah dadi wong mlarat, nyambut gawe mung dadi buruh macul. Omah gedheg wis padha mobol-mobol. Gendheng ya wis padha trocoh ing wanci rendheng ngene iki.
Rembulan wengi ilang sunare lintang-lintang mblereg. Udan ceblok saka langit. Kanciludin njupuk ember amoh kanggo nadhahi trocohe banyu udan. Wengine lumaku alon, alone wektu saya  nambahi donyane peteng. Kaya petenge atine.
Nalika mapan ing amben galar kang mung lemek klasa sing wis amoh iku, dheg  dheweke kelingan buntelan sega awan mau. Sega sabuntel wewehan saka lik Banyak. Krengkang-krengkang dheweke tangi. Praupane katon cuwa kelingan sega sing kelalen.
“Neng endi pak,” sing wedok takon.
“Wis mbokmu turua anakmu kelonana, aku taknunggu ember sing kanggo tadhah trocoh,” alesane marang sing wedok.
Dheweke mara neng pawon, lampu teplok sing cementhel neng paku sandhing lawang sing tumuju pawon disumet.  Kresek ireng isi buntelan sega cementhel neng paku cagak pawon. Disawang kresek kuwi, tuwuh getune. Angkluh atine.
 Pancen awan mau nalika buruh macul neng sawahe dhe  Thilang. Pas wanci mangan awan jatahe iku sega pelangan buntel godhong jati. Lawuhe eneng iwak daging sairis lan tempe goreng loro. Sing dipangan mung segane wae lan iwake diwadhahi kresek awor sega wewehan saka lik Puter, karepe ati arep digawa mulih supaya kanggo lawuh anake engko sore.
Kresek ireng isi sega iku diranggeh, dijupuk buntelane. Bitinge didudut, dibukak lan diambu segane. Mesthi wae ya wis mambu. Buntelan kuwi diseleh neng meja pawon, lan dheweke lungguh neng kursi kayu sing wis hoyag-hoyig. Tangane njupuk daging sing rong iris sing isih amba ilat kuwi diseleh piring cilik sing ana ing sandhinge. Awit ya mung iku sing kena dipurih.
Dheweke unjal ambegan landhung, nyuntak rasa nelangsa. Pikirane nglangut ngelingi uripe. Sedina apes ping pindho dhuwik ilang, sega buntelan sing mambu, kathik wengi iki udane deres. Mula dheweke bola-boli nyolan-nyaline adhah trocohan, lan nyuntak banyune  neng njaba. Udane saya deres, saya deres uga tekane panalangsane.
Nalika dheweke arep lungguh ing kursi. Dumadakan lampu teploke rada mobat-mabit. Batine kok aneh temen kamangka ana sempronge. Wengi iku najan udan deres nanging tanpa angin. Umpamaa ana angin mokal genine mobat-mabite kaya ngono. Wis genah iki  ana sing ora lumrah. Apa ana barang alus sing nganggo dolanan kanthi disebuli utawa ditepasi. Lampune teplok panggah disawang. Karo lambene ndremimil ndonga. Embuh piye dongane. Dheweke njenggirat weruh kemliwere bocah cilik neng ngisor teplok.
Najan remeng-remeng nanging katon bocah cilik sapantaran anake. Kathokan putih ote-ote sirahe gundhul. Tangane sajak ranggeh-ranggeh. Nanging apa sing diranggeh Kanciludin ora ngerti. Meruhi kahanan kaya ngono, angen-angen banjur tumuju marang dhe Menthok gundhul. Genah iki mesthi ingon-ingone dheweke.Lampu teploke saya nemen mobat-mabite. Dheweke saya genah anggone nyawang.
“Awas dhe Menthok takcekel ingon-ingonmu,” kandhane karo njupuk rinjing sing nyenthel gedheg sandhinge.
Tangane grayah-grayah wadhah bumbon, tangane nyandhak wadhah uyah banjur rinjing diusapi uyah nganti rata. Embuh karepe piye, dheweke jane ya ora ngerti. Mung sing dadi karep arep ngrangket gundhul kuwi kanthi dilebokake rinjing. Jebul rekadayane kasil, kanthi laku sing alon lan ngati-ati lan lambe ndremimil gundhul kasil dikurepi rinjing.
“Apak ... apak. Aku ola isa etu.”
Keprungu sambate sing neng njero rinjing Kanciludin ora nggagas. Malah ketok bungah, esem diumbar sumringah.
“Modhara kowe Ndhul lan dhe Menthok,” kandhane sajak marem.
Bebarengan karo lerene udan Kanciludin lagi bisa merem. Turu sandhing rinjing sing njerone Gundhul sing nangis ndrenginging. Nanging beda banget karo sing dialami dening wong sing gundhule kecekel kuwi. Sewengi utuh ora bisa turu. Senthong tengahe isih mbukak. Menyan wis ilang ganda lan kukuse. 
Esuke nalika tangi, isih keprungu tangis saka njero rinjing. Tujune anake wis diparani simbahe jare arep dijak neng pasar. Dadi ora weruh yen ana Gundhul sing ditutupi rinjing neng pawon. Kanciludin meling bojone rinjing sing mengkurep neng pawon kae aja dibukak. Sing wedok takon, nanging ora diwangsuli. Malah kongkonan njaluk wedak bayi sajumput neng tanggane sing lagi bar babaran.
 “Kowe luwe ya? Dandan sik engko lagi sarapan,” kandhane Kanciludin karo ndhodhog neng sandhing rinjing.              
Sing wedok teka, wedake dilungake sing lanang. Lan meling sing wedok kon ndang budhal buruh neng sawahe lik Dara Jambul.
Sapungkure sing wedok, Kanciludin ngupakara sing neng njero rinjing. Wedak bayi banjur disawurake ing sandhuwure rinjing. Liwat cepitane nam-naman rinjing wedak mawur rata ngeneki awake Gundhul. Wis nggantheng saiki kowe ngono kandhane. Lan cekekal ngadeg njupuk sega sing wis jemek.
“Kowe taktulungi ananging kudu manut aku,”
“Iya pak.”
“Wegah nek pak, iya om Udin.”
Sing dikongkon manut wae. Rinjing dibukak sithik, sega jemek dilebokake. Krungu swara enak om segane. Sega jemek sing dilungake wis gusis, kari godhonge. Pancen Gundhul kere, batine Kanciludin.
Ora antara suwe rinjing dibukak. Kanciludin ngguyu ngakak nanging bareng weruh rupane Gundhul sing pating clontheng, guyune kandheg. Gundhul sing digething, nanging bareng gluprut wedak  tuwuh rasa welase.
“Sik yahmene akeh wong sing budhal nyang pasar, rada awan sithik engko takulihake.”
“Jam ila om, dhuwikmu seket ewu jik neng sak kathokku lo om?”
Kanciludin ngguyu, Gundhul kok ya tekok ngenani jam lan nggandhakake dhuwike sing dicolong kae isih digawa. Lan uga ora nyokot bendarane. Iki sing gawe gumune. Beda nalika dheweke krungu berita-berita neng TV kasus korupsi. Wong-wong sing padha kecekel, padha selak malik ilat.
Kanciludin kaget dumadakan ana sing ngandhani menawa dhe Banyak mati tiba neng sawah. Lan iki layone isih digawa neng BP. Wong-wong kene yen ngarani Puskesmas ya kanthi sebutan ngono kuwi. Kanciludin njenggirat gage ngadeg. Banjur mara menyang BP. Lali karo sing neng njero rinjing.
Tekan BP ing kono wis rame, umyeg. Swarane padha pating clebung ora karu-karuwan. Ana sing tekok endi kluwargane, endi dulure. Malah eneng sing kandha, mati wae kok dadak neng sawah. Polisi samontor uga teka, awit sing disamari matine dhe banyak merga dipateni wong. Nanging bareng entuk katrangan saka dokter BP, polisi iki langsung ninggalake BP.
Yu Banyak sing lagi teka weruh bojone wis kaku neng dhipan UGD, banjur semaput dadi rubungan, didhabyang diturokake ing dhipan ruang sebelah. Anake sing dadi lurah neng desa Punthukdara lagi teka. Layone bapake sing dikrubuti jarek ditubruk karo nangis. Bapake diceluki kaya dene anake yen nggoleki dheweke pas ora eneng omah ngana kae.
Kanciludin nyedhaki.
“Wis Ngur aja ditangisi, bapakmu wis ora ana,”
Banjur Kanciludin ngongkon supaya enggal bali tata-tata omah. Amarga ngesakake engko sing padha nglayat ora ana sing manggakake. Lik Banyak sing wis sadhar mulih bareng Blengur. Sadurunge mulih Blengur nggawani dhuwik sagegem kanggo biaya neng BP. Kanciludin nampani kanthi praupan kang nggawa rasa welas marang Blengur.
“Montormu ben disopiri kang Bayan Baya wae.”
Karo ngenteni pangupakarane layon, Kanciludin lungguh neng emperan BP. Ngumpul  karo wong-wong sing umyeg ngrembug matine dhe banyak. Ngomong manut versine dhewe-dhewe. Ana sing kandha pancen dhe Banyak nduweni lara stroke. Eneng sing kandha angin dhudhuk. Terus Gundhule melu sapa. Embuh endi sing bener. Nanging sing genah dhe Banyak saiki wis mati.
Dheweke uga kaget nalika Walang tekok, jare dhuwike leh utang neng dheweke kae ilang. Ditakoni kok eruh saka sapa. Wangsulane Walang jare saka bojone. Kanciludin mung mesem manthuk tanpa nambahi rembug.
“Nggo sangu mati Cil,” kandhane Walang sing njalari aku mak plenggong.
“Pancen apesku,”
Dheweke ora wani crita ngenani lakon sing dialami mau bengi lan nganti wektu iki dheweke ngurungi Gundhul neng rinjing. Malah pikirane tumplek bleg neng sing mati. Apa bener Gundhul kuwi ingon-ingone dhe Banyak. Nanging yen didelok sugihe pancen jan ora mekakat. Yen trima Gundhul sajak kok ora mungkin nganti sugih mbrewu kaya ngono. Apa isih ngingu ingon-ingon liyane.
Saka njero ruang UGD keprungu layon wis siap arep digawa bali. Kanciludin cekekal tangi. Mara menyang kasir saperlu mbayari pangupakare layon. Pancen layone durung didusi. Amarga welingan Blengur bapake didusi neng omah wae.
Swara sirine gemontang mecah ratan lan gang sing tumuju menyang omahe dhe Banyak. Kanciludin melu numpak montor ambulan sandhing layon. Liyane mlaku nurut dalan trabasan sing luwih cepet teka. Ing njero montor Kanciludin ngandhakake pangapurane uga aweh pangapura marang dhe Banyak. Najan mangkono kanggo ngguwak rasa pitakonan ing atine, dheweke banjur nyingkap jarik sing nutupi layon. Kanciludin ndengengek nganti kegadhug, ambegan banter, tangane ngewel. Awake banjur teles kebes karo kringet. Sesawangan sing lagi wae dialami iku jalarane. Awit nalika nyingkap jarik iku mau bathuke dhe Banyak putih kabeh karo wedak bayek kaya dene Gundhul sing neng njero rinjing pawon.
Nganti layon tekan omah, didusi lan dilebokake pendhosa, Kanciludin isih thong-thongen bathuke dhe Banyak.
“Aku takbali dhisik, lali pitikku durung takpakani,” kandhane marang pak Precil sing lungguh neng sandhinge.
Tekan omah tanpa srantan rinjing dibukak. Gundhule ilang, sega jemek isih lemekan godhong jati. Lan dhuwik seket ewu uga gemlethak neng kono. Kanciludin mbengok sakatege.
“Mbokmu dhuwike temu!”

7 April 2014

PERGUB TENTANG BAHASA DAERAH

Setelah melalui proses yang panjang dan penuh ketekunan  PERGUB TENTANG BAHASA DAERAH akhirnya ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, Bapak Soekarwo pada tanggal 3 April 2014. Hal ini tentu saja menggembirakan sekaligus memberi harapan yang lebih baik kepada pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah yang ada di propinsi Jawa Timur.

PERGUB TENTANG BAHASA DAERAH ini mengatur tentang pelaksanaan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dan madarasah di propinsi Jawa Timur. Mulai dari SD/SDLB/MI  kelas I hingga SMA/SMK/SMALB/MA/MAK kelas XII bahasa daerah wajib diajarkan kepada peserta didik minimal 2 jam pelajaran.

PERGUB TENTANG BAHASA DAERAH ini akan membawa dampak yang besar dalam pendidikan di Jawa Timur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan PERGUB TENTANG BAHASA DAERAH ini adalah ;
1. harus ada kesepahaman bahwa budaya nasional dibangun oleh budaya-budaya daerah.
2. bahasa merupakan pintu yang sangat lebar bagi siapa saja untuk mempelajari budaya, demikian pula         halnya dengan bahasa daerah
3. bahasa daerah tersebut adalah bahasa Jawa dan Madura, yang dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan varian, dialek, dan kekhasan daerah.
4. pembelajaran bahasa daerah memberikan nilai-nilai kearifan lokal, tatakrama, untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5. di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, mata pelajaran bahasa daerah adalah hal baru meskipun sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan. Permasalahan utama adalah guru. hal ini harus disikapi dengan arif, kelapangan hati didasari dengan sikap positif terhadap bahasa dan sastra daerah. Berdasarkan pengalaman, maka MGMP Bahasa Daerah SMP di kabupaten/kota adalah organisasi yang paling dekat dan bersahabat  untuk didekati dan dimintai sumbang saran-pemikiran.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hendaknya melakukan langkah koordinasi, sosialisasi atas implementasi PERGUB TENTANG BAHASA DAERAH ini.
7. Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat harus memantau pelaksanaan PERGUB TENTANG BAHASA DAERAH.