7 Juni 2015

mereka yang terpilih
jangan pernah ragu sedikit pun
meski sesaat untuk menoleh ke belakang
tidak!
 
(kalaupun aku menuliskan ini, sungguh jauhkan dari pandangan kesombongan diri. Mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bermanfaat dan berdayaguna.)
Sebait puisi di atas tidak hanya kiasan, tetapi juga bentuk dukungan kepada siapa saja yang telah lolos seleksi sebagai guru prestasi; baik itu di tingkat sekolah, kecamatan, ataupun kabupaten. Mereka yang telah terpilih, lolos karena sebuah seleksi. Yang sebenarnya terjadi adalah guru-guru yang telah terpilih itu kemudian menjadi ragu, dan bertanya pada diri sendiri, benarkah aku guru berprestasi?
Hal yang demikian menurut hemat kami, wajar dan sebuah modal yang sangat bagus. Dalam ungkapan Jawa dikatakan “melu handarbeni, wajib hangrungkebi, mulat sarira hangrasa wani”. Dalam kaitan guru prestasi ungkapan tersebut diartikan bahwa setelah terpilih untuk mewakili lembaga/sekolah ataupun daerah maka haruslah kita merasa bertanggungjawab dan ikut memiliki, “melu handarbeni”. Dikarenakan rasa ikut memiliki maka wajib baginya untuk “wajib hangrungkebi”, yakni membela/mempertahankan lembaga atau daerahnya dengan sungguh-sungguh. Nah, pada bagian akhir sebagai guru terpilih, “mulat sarira hangrasa wani” haruslah disertai modal instropeksi diri. Guru prestasi hendaknya tidak hanya bisa memprediksi kekuatan dan tantangan yang akan dihadapi, tetapi juga harus bisa mengukur kekuatan dan kekurangan diri.
 
Setelah Bapak Kepala Sekolah rapat bersama dengan wakil kepala sekolah bersama dengan koordinator bidang, dengan melihat jurnal kinerja, pengembangan diri dan karya tulis ilmiah maka diputuskan, penulis harus mengikuti seleksi di tingkat kabupaten.
Di tingkat kabupaten, bersama dengan rekan guru dari sekolah yang lain, penulis mengikuti sistem seleksi guru prestasi tingkat kabupaten. Penilaian tahap pertama itu meliputi pengumpulan portofolio, -yang terdiri atas 10 komponen beserta bukti fisiknya-, presentasi KTI-PTK, hingga  wawancara. Setelah masuk kategori 3 besar, penulis dianjurkan untuk mempersiapkan seleksi selanjutnya yaitu kunjungan ke sekolah. Dalam kunjungan ke sekolah itu penulis harus menunjukkan praktek mengajar sesuai dengan PTK yang diajukan oleh penulis. Selama penulis mempraktekkan pelaksanaan pembelajaran, di ruang Kepala Sekolah, tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten memeriksa dan mewawancarai Kepala Sekolah, Guru dan beberapa siswa.
Persiapan di tingkat propinsi menjadi lebih sulit manakala kita tidak merawat dengan baik bukti fisik yang menjadi bagian penting dokumen portofolio. Demikian pula dengan KTI-PTK, hendaknya diperiksa kembali, dan diperbaiki kekurangannya. Karya dan inovasi pembelajaran yang telah kita lakukan hendaknya benar-benar didokumentasikan, dibawa dan dipraktekkan.
….bersambung…
 
 
 
 

12 Maret 2015

Ingkang ngersakaken kisi-kisi UN 2014-2015 sumangga saged dipun dhonlod.
a. PERMENDIKBUD 144 TAHUN 2014
b. KISI-KISI UN 2014-2015

29 Januari 2015

Ing ngisor iki karyane para siswa SMPN 1 Gondanglegi.
Temane Lingkungan amarga SMPN 1 Gondanglegi minangka sekolah Adiwiyata.
Ayo dijingglengi!

Sekolahanku
Alif Yusroni/ IX-C
SMPN 1 Gondanglegi

Sekolahanku sing endah temenan
Panggonane ing pinggir dalan
Lan ing ngarepe pondok’an
            Sekolahanku sing endah temenan
            Ing ngarepan katon bangunan
            Ing buritan katon wit-witan
            Adiwiyata dadi tujuan
Sekolahanku sing nomer siji
Wujude ono ing Gondang legi
Ikulah SPENSAGI Geguritane Alif iki prasaja bae. nyritakake sekolahane -SMPN 1 Gondanglegi-, sekolah sing ditresnani. tembung-tembunge mentes banget. nggunakake purwakanthi swara ing saben gatrane. bisa dideleng ing pada/bait sepisan nganti akhir.  ana maneh sing nyebabake wirama kepenak, yaiku nggunakake purwakanthi sastra. utamane aksara "n" ana ing tembung wiwit gatra sepisan nganti wekasan : sekolahan, endah, temenan, panggonan, dalan, bangunan, wit-witan, tujuwan, nomer, ana, gondanglegi. iku kabeh nggunakake aksara "n". 
geguritan iki najan prasaja nanging bisa nuduhake kaya ngapa tresnane penggurit cilik "Alif Yusroni" sing uga seneng karawitan iki marang sekolahane.


ALAS KOBONG

Diah Ayu K./ IX-C
SMPN 1 Gondanglegi

Kobong .. Kobong .. Alasku Kobong
Panase para prajurit narpati brama
Agawe wit-witan lan kewan-kewan keplayon-playon
Jerit-jerit nuwun pitulung manungsa
            Alas mung dadi suwung
            Awang-awang mung dadi peteng kemebul
            Nutupi cahyane aji bagaskara
Alasku mesakake banget nasibmu
Amarga salah tindak e manungsa
Sliramu dadi korban murkaning brama
            Ilange kelestarianmu
            Agawe mala petaka dumatheng jagad iki
            Musibah, bencana marang manungsa
Ayo bala kanca padha nglestarikno alam jagad iki
Supaya generasi penerus kita
Bisa nyawang kaendahan jagad iki

Wah, geguritane Diah Ayu K, jebul apik tenan. tembung-tembunge ditata kanthi ati-ati. wis bisa nggunakake basa kawi sing gawe bingunge ati sing durung ngerti. tembung prajurit narpati brama... maksude mesthi bae prajurite si raja mawa..ya raja geni. dadi Ayu bisa nggambarake geni kang ngobong alas iku kaya prajurit kang lagi maju perang, mbesmi ngobong wit-witan, kewan-kewan ing jero alas.
amanat ing geguritan yaiku ajak-ajak supaya kabeh manungsa pada nglestarekake alam, padha njaga lan peduli marang alam. sebab alam iki uga kanggo anak-putune awake dhewe kabeh. 
kesalahan tembung utawa basa isih ditemoni umpamane: mala petaka, dumatheng, nglestarikno; kudune bebaya, dhumateng, nglestarekna. Nanging ora apa-apa, geguritane apik banget. nulis terus ya cah ayu.
KUPU-KUPU
Rizqi Amalia IX-C
SMPN 1 Gondanglegi

Kupu-kupu ananta swiwimu kang endah
Nggawe sopo wae kepincut nalika ndeleng kaendahanmu
Miber rono-rene ing udyana
Ing antarane sekar-sekar sira gaek sari madu
            Kupu-kupu kowe tansah nggae trenyuh ati iki
            Yen uripmu ing jagad iki ora suwe
            Mung seminggu aku bisa nyawang kaendahanmu
            Sadurunge kowe sirna saka jagad raya iki

REMBULAN
Virda Erli A. IX-C
SMPN 1 Gondanglegi

Rembulan ing wayah wengi sumunar
Sumunar kale lintang-lintang ing dirgantara
Saben wengi nyinari wit-witan lan satwa-satwa
Nanging yen mendhung ketutupan kale awan
            Saben isuk diganti karo bagaskara
            Aku pingin bisa ndulu terus
            Tapi niku mboten saged
            Amerga entene wayah wengi
Saben wengi aku ndulu ing panti
Ndulu sumunar abyor kang terang
Matur nuwun gusti
Pun nyipta aken rembulan kang endah
SEKOLAH ADIWIYATA
Lailatul Iza IX-C
SMPN 1 Gondanglegi

Ing wetan bagaskara
Sumunare wis cahya
Nyawang kaendahan sekolahku
Nggawe athiku kasemsem
            Godong ijo katon royo – royo
            Kupu – kupu miber ing angkasa
            Kaya kreta kencana baris ing dirgantara
            Sawangen katon endah banget
Resek sing ora wiguna
Wis disulap dadi rabuk kompos
Digawe daur ulang kang wiguna
Adiwiyata sekolahku
Njaga kelestarian alam
Njaga kelestarian lingkungan


16 Oktober 2014

ASAL-USULE KUTHA KEPANJEN; 
CRITA ASMARANE PRABARETNA-PANJI PULANGJIWA

Asmaradana Malangan
Yen ndika ngerteni neki,
Wong urip nok alam donya,
Ora nemen sengsarane,
Lan malih kaweruhana,
Tinggalane tyang kuna,
Iku sejatine ngelmu,
Kang tumrap neng alam donya.

Kacarita kang ana ing kadhipaten Malang. Adipati Rangga Tohjiwa kagungan putra putri sing ayu rupane, becik bebudene, kuwat prihatine, grapyak sumanak marang kabeh kawulane. Sekaring kadhipaten iku asmane dewi Prabaretna. Sang putri wis ngancik dhiwasa, wis wayahe mangun bale wisma. Ewasemono durung ana jejaka, pangeran uga raja mudha kang nglamar sang dewi. Mengkono uga sang dewi Prabaretna, sajak durung ana kekarepane rinengkuh dening priya. Wektu iku sang dewi gentur mesu budi, ngudi elmu kanuragan ing padhepokan gunung Kawi.
Wusana sang dewi katimbalan marak sowan, kinen kondur  ing Kadipaten. Adipati Rangga Tohjiwa nganakake sayembara. Sapa-sapa kang bisa ngasorake kridhaning jurit dewi Prabaretna bakal dipundhut mantu, kadhaupake karo sang dewi. Dewi Prabaretna ora bisa selak maneh. Kawicaksanane Ingkang rama mau uga gawe marem penggalihe, sebab calon garwane kudu bisa ngasorake ulah kridha jurite.
Sayembara iku enggal kabiwarakake. Ora mung tlatah sakupenge gunung Kawi, gunung Arjuna, Gunung Anjasmara, lan gunung Semeru bae. Ora mung ing laladan kadipaten brang wetan, lan Mataram bae. Biwara Sayembara iku  sumebar nganti tekan laladan kadipaten Sumenep ing pulo Medura.
Ana salah sawiji punggawa kadipaten, asmane Sumalewa. Sumalewa ing sekti mandraguna, murid kinasihe Ki Ajar Jafar Sodiq. Nalika sowan lan matur krenteg atine marang sang Ajar, Sumalewa didhawuhi supaya sabar, ora gumampangan. Abot sanggane dadi mantune Adipati. Kudu nduweni ati sing jembar, lan saguh leladi marang kawula cilik. Ora mung nuruti hardane nepsu pribadhi bae. Sumalewa matur sendika.
Ki Ajar mesem banjur ngendika,” Ngger, Sumalewa. Becik tatanen maneh atimu, budi dayaning manungsa iku rinengkuh dening wasesane Gusti Kang Maha Kawasa,”
“Sing prayitna angati-ati. Bakal ana wong sabrang kang sekti mandraguna. Titikane pawongane brengosen tur antingan, rikmane ingumbar dawa. Satriya  pilih tandhing ora gampang dikalahake. Santosa budine, pengkuh kekarepane. Ing ngendi bae tansah nggawa pusaka piandele. Nduweni daya kekuwatan sasrabau paribasane,”
Sawise nyuwun idi pangestu, Sumalewa banjur nyuwun pamit. Bali ing kadipaten, banjur aba prentah marang prajurit andhahane. Sabregada prajurit kinen jaga tapel wates sisih lor kadipaten Malang. Sapa bae pawongan, lanang lan asal  saka njaban rangkah cinegat wani. Ora mung kuwi banjur kinrocok gaman, dipateni.
“Prajurit kabeh bae padha estokna! Wiwit dina iki, tlatah kene dadi lelawangane kadipaten Malang. Sapa bae kang bakal tumuju ing kadipaten Malang kudu liwat gapura, ya korine kadipaten iki. Mula besuk ing rejane jaman, katelaha tlatah iki dadi LAWANG!”
“Delengen kali sing banyune mau bening, saiki dadi abang mbranang dening getih pangrocok gamanmu, mula dadia arane, kali iki besuk bakal aran KALI GETIH!”
Ana satriya bagus, putrane adipati Sumenep. Panji Pulangjiwa, asmane. Adreng penggalihe kepengin mupu sayembara. Supaya ora kadenangan prajurite Sumalewa, mula anggone tumuju kadipaten Malang ora liwat sisih lor. Panji Pulangjiwa mlaku sesidheman liwat tritis sisih wetan kadipaten Malang. Nalika arep mlebu kadipaten, lakune kandheg amarga ganda sengir pesing ing sakiwa tengene. Marang para pandhereke Panji Pulangjiwa banjur dhawuh,”He bocah prajurit, peteng lelimengan anggone awake dhewe mlebu ing kadipaten Malang. Ing kana-kene gandane sengir pesing tur akeh kewan, raja kaya ingopenan ing kandhang. Mula mbesuk rejane jaman, katelaha tlatah iki kanthi sebutan KEDHUNG KANDHANG,”
Sayembara wis kawiwitan. Kabeh kang melu sayembara wis kasoran ing yuda dening satriya loro, yaiku Panji Pulangjiwa lan Sumalewa. Bareng adhep-adhepan, nyata lelorone timbang bobot kasektene. Perang tandhing mau nganti suwe banget. Sing padha nonton padha giris miris weruh tandange sing padha adu kandele kulit, landhepe gegaman. Wusana Sumalewa wiwit entek kekuwatane. Dene Panji Pulangjiwa katon isih cukat trengginas, tetep trampil ulah yudane. Kabeh mau krana aji-aji akik Suleman lan kasekten Sambernyawa kagungane.
Wusana Panji Pulangjiwa kang kudu ingadhepan dening dewi Prabaretna. Mirsani kasulistyane sang putri, geter ing penggalihe. Saya mramong tekade, bisa dhaup karo sekaring kadipaten Malang. Dhasar prajurit wanita, tatag teteg tangguh lan tanggoh. Ora gigrig senajan ngadhepi satriya sekti Panji Pulangjiwa. Wusanane kaya si Sumalewa, dewi Prabaretna keseser ing jurit. Ing sawijining kalodhangan, ngrapal aji panglemunan. Panji Pulangjiwa lena, bareng eling jebul mungsuhe wis ora ana. Dewi Prabaretna lumaris, ngoncati paprangan.
PanjiPulangjiwa banjur aweh sasmita marang turanggane, Sasrabau. Kanthi kesit enggal numpak jaran sekti, mbujung playune dewi Prabaretna. Jebulane dewi Prabaretna mlebu ing benteng petilasane praja Singasari rikalane semana.  Sasrabau ngerti karepe bendarane, enggal mandheg jegreg ing sangarepe gerbang. Sabanjure Panji Pulangjiwa ngrapal mantra sekti. Sarwi sedhakep saluku tunggal, epek-epeke ingusap nganti metu keluke. Kanthi ngetog karosan, gerbang benteng iku sinurung saka kadohan. Jumleger swarane, nganti sing nyumurupi padha alok, BEDHAH, BEDHAH, KUTHANE BEDHAH. Kang mangkono dadi tetenger jenenge KUTHA BEDHAH.
Wusana dewi Prabaretna pasrah jiwa raga marang panji Pulangjiwa. Lelorone kadhaupake. Ora mung kulawarga-santana praja kang bungah, senadyan para kawula melu ngrasakake kamenangane Panji Pulangjiwa kanggo jaya santosane kadipaten Malang. Dewi Prabaretna lan Panji Pulangjiwa kagungan putra kakung, asesilih Raden panji Wulung utawa Raden Panji Saputra. Para kawula melu seneng gumbira sebab lelorone tansah grapyak sumanak, prasasat antarane kawula lan gusti wis bisa manunggal kanggo raharjaning praja kadipaten Malang.
***
Kacarita negara Metaram ngerigake wadya bala prajurite tumuju kadipaten-kadipaten ing Brang Wetan. Sebabe ora liya akeh para adipati sing ora ngrawuhi pisowanan, ora kirim glondhong pangareng-areng guru bakal, guru dadi, kangga tandha panungkul maneh.
Nalika semana alas gedhe ing gunung Kawi lan Anjasmara kebak sato kewan galak. Kondhange kadipaten Malang nduweni alas gung liwang-liwung, jalma mara jalma mati. Ing alas gung liwang-liwung tur wingit iku ana sima ngamuk kang ngedab-edabi. Wadya bala Metaram kandheg awit padha geter gigrig krungu crita galake sima edan mau. Ora mengkono tumrape sang senapati Metaram. Tanpa gigrig enggal mblanjang jarane tumujweng alas wingit mau. Saperangan prajurite banjur padha alok AJA BODHO, AJA BODHO. Mula Senapati mau kaparingan asma JAKA BODHO.
Prajurit Metaram kang dipandhegani Joko Bodho wis lumebu ing tlatah kadipaten Malang. Saya ngangseg tumuju kutha praja. Minangka prajurit wanita, dewi Prabaretna ndherek maju perang. Weruh prajurite kocar-kacir dening Jaka Bodho, duka banget sang Dewi. Akhire lelorone adhep-ingadhepan. Prang tandhing adu katiyasan. Dewi Prabaretna ngerti yen wektu iku dudu prang tandhing kaya rikalane sayembara. Ing sawijining kalodhangan dewi Prabaretna lena. Kerise Jaka Bodho tumancep ing igane dewi Prabaretna. Kena dayane keris sekti, gya ngalumpruk tanpa daya sang dewi Prabaretna. Joko Bodho melu kaget, sebab eling dhawuhe gurune. Pusakane bakal ilang daya ampuhe lamun sinudukake marang wanita.
Prajurit kadipaten Malang keseser ing yuda. Panji Pulangjiwa kasep rawuhe. Anggane sang dewi enggal binopong, ginawa ing jero kadipaten. Nanging Gusti Kang Akarya jagad wus mesthekake. Dewi Prabaretna gugur minangka kusumaning praja kadipaten Malang. Wusana layone sang dewi sinarekake ing sakupenge pendhapa kadipaten Malang.
Ngamuk punggung Mataram Raden Panji Pulangjiwa. Getune kepati-pati awit garwa kinasihe gugur ing prang. Panji Pulangjiwa satemene ora rila lamun wanita maju ing jurit. Panji Pulangjiwa ndeleng mungsuh kanthi kabek kamurkan. Sigra matek aji samber nyawa piyandele. Kanthi nitih Sasrabau ngrabasa wani marang prajurit Mataram. Bosah-baseh prajurit. Sasrabau gawe kapitunan gedhe, apamaneh kasektene Panji Pulangjiwa. Bisa ginebug mundur nganti tekan sisih kulon laladan kadipaten Malang.
“Wis leren dhisik. Ndhelika ana ing kene. Aku kang bakal ngayoni Panji Pulangjiwa!”
Prajurit Mataram sawetara wektu banjur padha NGEBRUG ing kono. Jaka Bodho nyekel bakuh pusakane. Keteg jejantunge nititir aweh sasmita. Krana pusakane wis ilang yonine, wis ora ana daya ampuhe mula kanthi gampang Panji Pulangjiwa nyedani Senapati Mataram, Jaka Bodho. Layone Jaka Bodho disarekake ing kono, ing dhusun MBODHO kalebu tlatah desa NGEBRUK.
Sauntara iku rasa getun keduwung kang dirasakake Panji Pulangjiwa dadi sanggane penggalih kang ngregemeng tansah tut wuri sang satriya. Dhahar ora mirasa, sare ora bisa merem, penggalihe tansah ora jenak. Kang mangkono nganti sauntara wektu. Ora ana sawiji pawongan kang bisa ngendhakake pangrasa getun keduwung mau. Panji Pulangjiwa mung kelingan ingkang garwa sang dewi Prabaretna kang wis sowan bali ing ngarsane Gusti.
Sauntara iku Kanjeng Sultan ing Mataram pirsa lamun wadya prajurite kalindhih ing prang. Mula banjur ngerigake bala prajurit maneh. Cacahe luwih akeh saka sadurunge. Prajurit kang lagi teka Mataram mau wus nyawiji karo wadya bala prajurit kang padha ngebrug. Sabanjure banjur mangetan, ngarah marang kutha praja kadipaten Malang. Tekan ing tlatah sisih kidule kutha praja banjur padha leren, MESANGGRAH sinambi tata baris, pirembugan lan nyamaptakake sakeh ubarampene prang. Mula saka iku, tlatah ing sakidule kutha praja  iku banjur katelah SANGGRAHAN.
Asil pirembugan iku tumuju marang upaya ngadhepi pangamuke Raden Panji Pulangjiwa kang nyta satriya pilih tandhing. Wosing pirembugan, wadya bala Metaram bakal laku karti sampeka. Paribasan kenaa iwake aja nganti butheg banyune.
Sigra prajurit Mataram yasa PANGGUNG ing sakidul-wetane kutha raja. Ing sadhuwure panggung pinasang kenya kang memper dewi Prabaretna. Sang kenya memba Prabaretna iku ngadeg ing sadhuwure panggung. Sarwi nembang Asmaradana. Sauntara ing burine panggung wis digawe sumuran kanggo ngroyok Panji Pulangjiwa. Sabanjure kabiwarakake ing akeh yen dewi Prabaretna nggoleki garwane Raden Panji Pulangjiwa.                
Kabar mau wusana kapireng dening sang Panji Pulangjiwa. Enggal nyengklak Sasrabau. Nglunja sru lumumpat ngarah marang PANGGUNGREJA. Ing panyawange katon garwa kinasihe kang wingi binopong kanthi tatu ing igane. Jebul isih jati waluya, waluya jati. Nembang Asmaradana ing sadhuwure panggung.  Bareng Panji Pulangjiwa nubruk sang kenya, enggal tinarik sang kenya memba Prabaretna. Panji Pulangjiwa mung ngrangkul suwung, nanging penggalihe wis kadhung kablebegan rasa gumbira lan marem. Ilang kaprayitnane, liwung anggane tumiba ing sumuran ing suwalike panggung.
Senapati mataram aweh sasmita. Kinrocok sakeh gegaman sang bagu Panji Pulangjiwa. Gugur ing prang mbelani kadipaten Malang. Kabar lelayu anjrah ing kadipaten Malang. Layone Panji Pulangjiwa sinarekake jajar sumandhing lawan ingkang garwa, dewi Prabaretna. Tinunggon Sasarabau kang dadi seksi watak tamtama wirotamane Panji pulangjiwa-Prabaretna ndhepani bumi pertiwi, netepi darmaning satriya sejati.
Pakurmatan marang lelorone wujud kasedhihane kawula ing kadipaten Malang. Tuwa mudha, gedhe cilik, lanang wadon, padha bebarisan tumuju kutha praja kadipaten Malang kang winisudha aran KEPANJEN saka tembung ka- + panji + -an.                
“Ayo padha LAYAT…LAYAT…LAYAT..”
Saking kehe bebarisane wong layat mau, nganti ingaran desa KLAYATAN.

Nuwun.
Rahayua ingkang sarwi pinanggih             


                                                                           Saking crita rakyats sinanggit sawetawis                                                                                                                                Linambaran raos tresna kula,
                                                                                                                               
                                                       hardjana dt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14 Agustus 2014  
A.   Nyemak Cariyos Wayang

Jemparing Glagahbang
Negari Cempalareja ugi kasebat negari Pancaladriya punika negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi tata tur raharja. Negari jero tancepe padhang jagade wiyar jajahane gedhe obore adoh kuncarane dhuwur kukuse.
Boten ing tanah jawi kewala senajan ing sabrang kathah negari ingkang sami tumungkul aris tan ginebag ing ajurit, namung kayungyun ing kautaman. Sami asok bulu bekti glondhong pangareng-areng minangka tandha panungkul. Praja Cempalareja ngalami jaman kencana mengku werdi sugih bandha donya mas picis raja brana lan boten wonten kawula ingkang kesrakat.
Sinten ta ingkang ngembat pusaraning adil praja Cempalareja tanulyan Prabu Drupada ya Bambang Sucitra. Rikala semanten  nembe ngawontenaken pasewakan agung. Ingkang mangayun lah punika ingkang rayi kaipe Raden Gandamana. Satriya sekti mandraguna jayeng palugon, tan tedhas papak palune pandhe sisane gurinda bebasan jinara mendat tinatah menter.
Minangka agul-aguling praja Cempalareja Ki Patih Sindupraja. Ugi sowan ngabyantara Tumenggung Tambak Kenanga. Kebak ambelabar ingkang samya mangayun, tinon pindha panjrahing puspita. Kaya arep ndhoyong-ndhoyongna pancak sujining pendhapa.
Nalika semanten dereng wonten dhawuh pagandikaning nata. Sidhem premanem tan ana sabawane walang ngalisik.  Tan antara dangu sang nata asung sasmita murih rayi kaipe Raden Gandamana kepareng  langkung mangarsa. Badhe mijilaken dhawuh pangandika.
Wosing pasewakan sampun dwicandra putra putrining nata linggar saking praja. Raden Gandamana kinen kulak warta adol pangrungu, ngupadi linggare sang putri. Kanthi dipun dherekaken para prajurit miwah tamtama Raden Gandamana ngestokaken dhawuhing Prabu Drupada.
Gantos kang winursita nun inggih ingkang wonten ing praja Tapeljagad, raja danawa Prabu Kala Mardiyu kaadhep Patih Jurang Grawah dalah Tumenggung Padhasgempal. Ing jawi pepak para prajuriting buta padha pating galero.
Nalika semana sang prabu  lenggah ing dhampar dhenta pinalipit kencana. Sang prabu kemul dodot dhasar raseksa saprabata siwi agengipun. Simbar jaja, surya sakembaran netrane, grana pindha canthike baita, waja mingis-mingis sagedhang mas agenge. Lamun ngendika kaya bledheg ngampar, lamun nggetak pindha gludhug pating galidrah pating galero pindha sima andon mangsan.
Sang prabu darbe lara kunjana. Wus ndungkap sacandra kasmaran marang sekaring praja Cempalareja, dewi Srikandhi. Wusananing rembag para prajurit raseksa wus samapta ing gati, sawega ing dhiri. Tanpa ngrantos benjing, nora ketang obor lintang colok rembulan samya bidhal nglurug dhateng Pancaladriya arsa nglamar dewi Srikandhi.
Sampun bidhal wadya Tapeljagad. Ing margi kepranggulaan barisan saking Cempalarejo. Wusana dados regejegan pasulayan. Prajurit Tapeljagad kawon lan nyimpang margi.
Ing wana gung liwang-liwung, Raden Harjuna ingkang ngupadi linggaring ingkang garwa dewi Srikandhi, miwah panakawan catur ingkang nembe sowan saking Begawan Abiyasa, pinanggih prajurit denawa ingkang kapisah saking kanca rowangipun. Dados pasulayan rame, para danawa tumekaning lampus.
Taksih tunggaling cariyos ingkang wonten ing pucuking arga Kembang. Dewi Srikandhi nedheng lelaku cegah dhahar tapa brata. Sedhakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga maneges ing ngarsaning Hyang. Ing pangajab ngadhang wahyu sinebat Jemparing Glagahbang peparinge jawata.
  Sampun ndungkap catur dasa ari. Ngantos kagubel ing rayutan, prandene boten jugar tapane sang hayu, lamun dereng pikantuk wahyuning Jawata. Boten antara dangu rawuhipun Bathara Indra paring wahyu wujud jemparing Glagahbang. Ing besuk mangka sanjata piandel samangsa Srikandhi mangsah yuda ing bharatayuda.
Sakonduripun Bathara Indra nulya kedadak praptaning Prabu Kala Mardiyu. Srikandhi arsa den boyong dhateng Tapeljagad. Srikandhi boten kersa nglanggati wusana dados prang tandhing. Srikandhi kawon, kapracondhang lan kepanggih kaliyan garwanipun Raden Harjuna. Permadi suka pambiyantu nanging wusana kalindhih ing yuda. Kekalihipun lajeng wangsul dhateng Ngamarta. Prabu Kala Mardiyu ngoyak kekalihipun.
Rikala semanten pepak ander para priyagung awit rawuhipun tamu saking Dwarawati Prabu Kresna. Wusnya bage binage, Raden Harjuna matur menawi ingkang garwa linggar saking praja awit ngadhang wahyuning dewa. Pusaka jemparing Glagahbang mangka piandel wus tinampi ing Srikandhi.
Kasaru pangoyaking Kala Mardiyu sawadya. Wusana ingadhepan dening Werkudara. Prang tandhing rame, Prabu Kala Mardiyu kawon. Pejah dening kuku pancanaka. Wadya balanipun ingamuk ing Arjuna, sumamburat mawut bali wangsul ing praja Tapel Jagad.
Tancep Kayon.
(Panjebar Semangat, no.23/ 2000: 34-35)   
B.    Mangsuli Pitaken ing Basa Krama
Pitaken-pitaken ing andhap punika kawangsulana kanthi jangkep !
1. Kadospundi gambaranipun negari Pancaladriya ing inggil?
2. Sinten ingkang ngembat pusaraning adil ing Cempalareja? Lan sinten kemawon warangka prajanipun?
3. Nalika sang nata, Pabu Drupada dereng paring dhawuh, kados pundi kahananipun ing pasewakan?
  1. Punapa wosing pasewakan ing Cempalareja nalika semanten?
  2. Sang raja danawa Prabu Kala Mardiyu punika kadospundi gambaran utawi candranipun
  3. Kadospundi kawontenan dewi Srikandhi ing Arga Kembang?
  4. Sinten dewa ingkang mrepegi dewi Srikandhi? Wonten wigatos punapa?
  5. Kenging menapa Raden Harjuna madosi dewi Srikandhi?
  1. Sinten ingkang seged merjaya Prabu Kala Mardiyu?  Menapa naminipun pusaka ingkang kangge merjaya Prabu Kala Mardiyu?
  2. Kadospundi pamanggih Sampeyan ngenani basa ingkang dipun ginakaken ing cariyos ing inggil ?
  3. Piweling napa ingkang saged kapendhet saking paraga ing andhap punika :
a.       Srikandhi
b.       Kala Mardiyu


C.   Paribasan Kangge Piweling
Paribasan  inggih punika unen-unen kang wis gumathok racikane lan mawa teges tartamtu. Racikane tembung ora owah, surasa utawa tegese uga gumathok, lumrahe ateges entar. Paribasan iku tegese lumereg, gumantung surasa lan karep kang kinandhut ing unen-unen. Paribasan iku ngemu teges tetandhingan, pepindhan, utawa pepiridan lan pasemon. Sing disemoni ulah kridhaning manungsa, kahanane utawa sesambungane manungsa lan alam uripe.
Garapan : Paribasan ing andhap punika kapadosana artinipun !
1.      Karubuhan gunung = nampi kesusahan ingkang ageng sanget.
2.      Kajugrugan gunung menyan
3.      Nggepuk kemiri kopong
4.      Anak polah bapa kepradah
5.      Geni Guntur nila bena
6.      Njagakake endhoge si blorok
7.      Pupur sawise benjut
8.      Ulat madhep ati karep
9.      Cebol nggayuh lintang
10.  Asu gedhe menang kerahe


D.   Pepeling saka Paribasan
Garapan : Saka paribasan ing dhuwur, pilihen 2 paribasan bae. Sabanjure gawenen pada/paragraf (5-10 ukara) kang isi pepeling, pitutur kaya tegese paribasan-paribasan mau.
Tuladha :

Si Suta lan Si Naya kae wiwit cilik dilatih ketrampilan ukir dening Bapake, Pak Sanjaya sing pancen pengrajin ukir kayu. Saiki bareng wis gedhe, bocah loro mau bias nerusake usahane Bapake. Si Suta malah dadi pengrajin perak. Si Naya pancet nekuni usaha ukir kayu. Langganane tekan ngendi-endi. Yen ngono apa-apa sing becik saka wong tuwa pancen kudu diterusake. bener unine paribasan kae, kacang mangsa ninggala lanjaran.